Makttekniker – beskrivningar

Tillskriva – Avskriva

När makt utövas genom att Tillskriva så framställer man personer (sig själv eller andra), sakfrågor eller ämnen med gynnsamma intentioner, tillstånd, känslor, egen­skaper eller värderingar. Makttekniken skapar således tolkningsramar som gynnar den tillskrivandes intressen. En vanlig förekommande tillskrivning är att diagnos­tisera individer.

Denna teknik öppnar även för andra att, på grund av tidigare tillskrivningar, tolka och dra slutsatser i andra sammanhang. Ett exempel på detta är om man exempel­vis lyckas diagnostisera en person som snål, så kan andra personer (ibland även den diagnostiserade) omedvetet börja leta efter dessa beteenden hos individen.

När makt utövas genom att Avskriva så reducerar man personer (sig själv eller andra), sakfrågor eller ämnen. Denna teknik handlar ofta om att förminska betydelse och kan således öppna för att objektifiera individer eller att ifrågasätta sakers relevans.

Synliggöra – Osynliggöra

När makt utövas genom att Synliggöra så uppmärksammar man alternativa diskussions­frågor som kan vara mer gynnsamma eller direkt negativa för en sak­fråga eller person. Man kan synliggöra genom att lyfta fram skvaller eller genom att ta saker ur sitt sammanhang och placera dem i en annan sakfråga. Makt­tekniken är vanlig vid personangrepp och förekommer ofta i smutskastnings­kampanjer.

När makt utövas genom att Osynliggöra så ignorerar man, förbiser eller vägrar att lyssna. Det går alltså ut på att undvika exempelvis individer, icke önskvärda yttranden eller sakfrågor.

Muta – Hota

När makt utövas genom att Muta så utlovar eller antyder man någon slags belöning eller fördel till en person vid önskat beteende.

När makt utövas genom att Hota så utlovar eller antyder man någon slags bestraffning eller nackdel vid oönskat beteende.

Förolämpa – Smickra

När makt utövas genom att Förolämpa så handlar det ofta om att förminska en individs betydelse (även förekommande genom att Avskriva) eller framhäva sig själv genom att exempelvis skämta på någon annans bekostnad. Det kan vara att fram­ställa någon som löjlig, svag, känslig eller icke trovärdig. Att förolämpa, men också att smickra, är ofta ett medel för att upprätthålla hierarkier.

När makt utövas genom att Smickra så visar man på olika sätt sin uppskattning. Detta kan vara i syfte att få någon att utföra exempelvis ett arbete man annars själv hade behövt göra. Det kan också vara ett sätt att skapa en intimare relation och således göra det svårare för personen att ifrågasätta saker, men också för att upprätt­hålla hierarkier.

Representera (Individ – Kollektiv)

När makt utövas genom att Representera så handlar det antingen om att represen­tera en individuell åsikt – vilket gör den svår att angripa, att representera en individ med hög trovärdighet eller att hävda att en större grupp står bakom ens åsikt, förslag eller dylikt. Det handlar således att på olika sätt använda representat­ioner för att förstärka sin egen position. Historiskt har detta varit en betydelsefull makt­teknik som lett till att kvinnor fått tala i offentligheten, som när Jean d’Arc och Heliga Birgitta talade i egenskap av språkrör för gud.

Förstora – Förminska

När makt utövas genom att Förstora – Förminska så handlar det ofta om att man skapar fördelaktiga tolkningsramar eller gynnsamma perspektiv. Det kan exempel­vis vara att man invänder mot kritik som man själv har skapat, förstorat eller förminskat. När man förstorar kritik är syftet ofta att få uppmärk­samhet och sympati för den egna personen/organisationen eller för att indirekt kritisera någon. Tekniken kombineras ofta med makttekniken Synliggöra.

Undanhålla information – Överinformera

När makt utövas genom att Undanhålla information så döljer, minimerar eller gör man ett ensidigt urval av information i syfte att gynna sina egna intressen.

När makt utövas genom att Överinformera så för man fortsatt in ny eller överflödig information i syfte att bryta, skapa förvirring eller för att fördröja exempelvis besluts­processer.

Splittra – Gruppera

När makt utövas genom att Splittra så bryter man antingen gruppkonstellationer eller påstår att grupper är splittrade. Detta är ofta ett sätt att försvaga motstånd.

När makt utövas genom att Gruppera så skapar man antingen gynnsamma grupp­konstellationer eller hävdar att individer hör ihop med utvalda grupper. Syftet kan vara att skapa samhörighet vilket gör det möjligt att ställa högre krav genom att selektera, eller genom att hävda grupperingar misstänkliggöra eller försvaga individerna.

Utnyttja tiden (Överflöd – Brist)

När makt utövas genom att Unyttja tiden så utnyttjar man tiden som orsak för gynn­samma prioriteringar, exempelvis i syfte att påskynda eller fördröja beslut, som vid den politiska aktiviteten filibuster.